PROTOTYPES PLUS, INC.     3537 M-40       Hamilton, MI 49419 

  Voice: (269) 751-7141      Fax: (269) 751-7432
                               Email: protoplus@wmol.com

Ironworker

                    Piranha PII-65, 65 Ton